tillage1.jpgtillage2.jpgtillage3.jpgtillage4.jpgtillage5.jpg

Regulamin pielgrzymki

 1. Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę od 1711 roku wychodzi z kościoła Ojców Paulinów p.w. Ducha Świętego. Jest organizowana przez zarząd warszawskiego Klasztoru Paulinów.
 2. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem o charakterze wyłącznie religijno-pokutnym. Zasadniczo są to "rekolekcje w drodze". Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów, zdyscyplinowanie i przestrzeganie porządku.
 3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać - pod sankcją usunięcia - aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.
 4. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
 • we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, (uczestniczy w kosztach pielgrzymki)*
 • otrzymał znaczek wraz z programem trasy pielgrzymki, zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać go na pielgrzymim szlaku,
 • będzie stosował się do zarządzeń Kierownictwa pielgrzymki, służb porządkowych i medycznych oraz pielgrzymkowego patrolu policji - (WPP jest pilotowana i chroniona na całej trasie przemarszu przez funkcjonariuszy Stołecznej Komendy Policji ),
 • swoją postawą wykaże zaangażowanie w religijno pokutny charakter pielgrzymowania,
 • uważnie słucha głoszonych konferencji i swoim głosem chwali Chrystusa Pana i Maryję, włączając się w modlitwy i pieśni; jest zdyscyplinowany i z pogodną cierpliwością znosi niewygody na trasie i w czasie noclegów,
 • przystąpi do sakramentu spowiedzi (najlepiej przed wyruszeniem na trasę Pielgrzymki).
 1. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne służby. Zmierzając do swojej ukochanej Matki, tradycyjnie zwracamy się do siebie "Siostro" i "Bracie," uwidaczniając w ten sposób rodzinny charakter Pielgrzymki.
 2. Osoby nieletnie:
 • do lat 15 - mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie opiekuna - osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie,
 • w wieku 16-18 lat - na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
 1. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami.Pielgrzymowanie przed krzyżem lub poza grupą jest surowo zabronione, wyłącza ze wspólnoty pielgrzymów.
 2. Pielgrzymi zobowiązani są do noszenia znaczka/legitymacji pielgrzyma –nikt kto nie jest legalnym pielgrzymem nie ma prawa przebywać w grupach WPP.
 • Przewodnik grupy upoważniony jest do sprawdzania znaczków/legitymacji Pątnikom swojej grupy; natomiast w całej WPP codziennie uprawnione do kontroli znaczków/legitymacji jest Kierownictwo Pielgrzymki.
 1. Ze względu na religijno - pokutny charakter pielgrzymki, pątników obowiązuje:
 • odpowiedni strój (nie zdejmujemy koszul, nie maszerujemy w stroju plażowym lub w spodenkach gimnastycznych, nie używamy stroju naruszającego religijno-pokutny charakter Pielgrzymki),
 • zakaz palenia tytoniu,
 • zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków pod groźbą natychmiastowego usunięcia.
 • używanie telefonów komórkowych dopuszczalne jest tylko na postojach.
 1. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do ścisłego  przestrzegania:
 • przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych,
 • zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody),
 • wskazań służby porządkowej pielgrzymki.
 1. Wszystkie Służby są odpowiednio oznakowane.
 • biorące udział w WPP w poszczególnych grupach - podlegają Przewodnikowi grupy
 • czuwające nad całością pielgrzymki – podlegają bezpośrednio Kierownikowi WPP
 1. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, a odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych. (nie wrzucamy śmieci do przewoźnych toalet). Ze względu na bezpieczeństwo sekcji ekologicznej – do worków na śmieci nie wrzucamy ostrych przedmiotów stwarzających groźbę skaleczenia:( rozbite szkło, igły itp.).
 2. WPP nie mogą towarzyszyć żadne samochody osobowe pątników i ich rodzin. Ze względu jednak na szczególne okoliczności dopuszcza się możliwość uzyskania zgody i zapisania samochodu w rejestrze kolumny samochodów pielgrzymkowych oraz otrzymanie identyfikatora. Mając na uwadze dobro gospodarzy, którzy nas przyjmują - obowiązuje zakaz wjazdu samochodów osób odwiedzających do miejscowości noclegowych.
 3. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne. W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody. Zabiegi higieniczne (mycie, ubikacja) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez serwisy oraz przez gospodarzyCisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.
 4. Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze docieranie na noclegi jest zabronione. W przypadku konieczności przejazdu samochodem, każdego Pątnika obowiązuje zawsze przepustka wypisana przez przewodnika grupy lub lekarza.
 5. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy Kierownictwa WPP, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
 6. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje:
 • upomnienie z wpisem do legitymacji,
 • natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz proboszcza parafii pochodzenia Pątnika,
 1. W wypadku poważnego naruszenia Regulaminu Pielgrzymki – Kierownictwo Pielgrzymki, Porządkowi Główni, bądź Patrol Policji Pielgrzymkowej maja prawo sprawiającego problemy pątnika, odwieźć na jego koszt do Warszawy.

*Koszty:

 1. Koszty są jednorazową opłatą ustaloną na dany rok przez Kierownictwo Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. Składamy ją przy zapisie na Pielgrzymkę. Uiszczona kwota zawiera następujące opłaty:
 • opłatę  bagażową,
 • opłatę  sanitariatów,
 • opłatę  służb Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej,
 • za znaczki, książeczki pielgrzyma /oraz inne koszty organizacyjne/,
 1. Pod żadnym pretekstem nikomu kto jest zaangażowany przez Kierownictwo WPP do świadczenia usług Pielgrzymom nie wolno pobierać dodatkowych opłat (w razie zaistnienia takiego precedensu, prosimy Pielgrzymów o poinformowanie Przewodnika grupy lub Kierownika WPP),
 2. Z chwilą odkrycia faktu nadużycia w w/w pozycjach, zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.
Copyright © 2014 by Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincja Warszawska